Олекс ООД - надежден партньор в задължителната пререгистрация по Закона за търговския регистър

Регистрация на едноличен търговец

Олекс ООД - надежден партньор в задължителната пререгистрация

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България.

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

Вписването на ЕТ се извършва въз основа на Заявление по образец. Вписването се заявява от едноличния търговец. С оглед вписването на ЕТ и свързаните с него обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията.

Заявленията за вписване на ЕТ се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им.

Ние Ви предлагаме комплексна услуга по регистрация на промяна в обстоятелствата на Вашата фирма, независимо от правния тип. Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим професионално, с помощта на адвокат, всичко вместо Вас на умерени конкурентни цени.

Какво включва услугата:

 • консултация за избор на правно-организационна форма на вашата фирма;
 • запазване име на фирмата;
 • изготвяне на изискуеми от закона документи за регистрация на ЕТ;
 • попълване на необходимите заявления;
 • заплащане от Ваше име на държавните такси;
 • съпровождане при нотариус за нотариална заверка на подписите в документите, където това е необходимо;
 • подаване на окомплектованата преписка в Агенцията по вписванията;
 • следене на развитието на процедурата;
 • снабдяване с удостоверение за актуално състояние след регистрацията на фирмата.

За да подготвим документите за регистрация на ЕТ, е необходимо да ни дадете информация относно:

 • Името, седалището и адреса на управление с пощенски код и предмета на дейност на ЕТ;
 • Данните на търговеца по лична карта.

След като ни подадете горната информация, ние ще изготвим учредителните документи и заявления, които Вие ще трябва да подпишете и заверите нотариално.

Държавни такси при регистрация на ЕТ

Запазване на фирма 50 лева
Регистрация на ЕТ 35 лева
Удостоверение за
актуално състояние
5 лева за първа страница и
2 лева за всяка следваща страница

Срокът за регистрация на нова фирма, пререгистрация на фирма, на регистрация на промяна на обстоятелствата в съществуваща фирма са в рамките на един до три работни дни. Длъжностните лица по регистрация в търговския регистър се произнасят даже и в рамките на деня на подаване на документите за регистрация или пререгистрация, в зависимост от това кога е постъпило заявлението.Резулатът се отразява в електронната система на търговския регистър.

Процедурата завършва с регистрация на фирмата и издаване на Удостоверение за актуално състояние, с което ние ще Ви снабдим.

Ако имате въпроси или желаете да ползвате нашата услуга, моля свържете се с нас чрез формата за заявка или на посочените телефони и адрес.

2008 © Всички права запазени - Олекс ООД