Олекс ООД - надежден партньор в задължителната пререгистрация по Закона за търговския регистър

Регистрация на промяна в обстоятелствата на фирма

Олекс ООД - надежден партньор в задължителната пререгистрация

Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Най-общо такива са:

 • Промяна на наименованието;
 • Промяна на седалище и адрес на управление;
 • Промяна на капитала - увеличение, намаление;
 • Промяна на собствеността - приемане на нови съдружници, изключване на съдружник;
 • Промяна в разпределението на дружествените дялове;
 • Промяна на управителя;
 • Вписване на обстоятелства относно прокура;
 • Вписване на обстоятелства относно клон;
 • Вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял;
 • Вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация;
 • Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на предприятие и други;

За да бъде извършена промяната задължително условие е фирмата да бъде пререгистрирана. Законът дава възможност пререгистрацията и промяната в обстоятелствата да бъдат извършени едновременно.

Ние Ви предлагаме комплексна услуга по регистрация на промяна в обстоятелствата на Вашата фирма, независимо от правния тип. Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим професионално, с помощта на адвокат, всичко вместо Вас на умерени конкурентни цени.

Какво включва услугата:

 • консултация относно необходимите действия за извършване на желаната промяна;
 • изготвяне на изискуемите от закона фирмени документи за регистрация на променените обстоятелства;
 • попълване на необходимите заявления;
 • заплащане от Ваше име на държавните такси;
 • съпровождане при нотариус за нотариална заверка на подписите в документите, когато това е необходимо;
 • подаване на окомплектованата преписка в Агенцията по вписванията;
 • следене на развитието на процедурата;
 • снабдяване с удостоверение за актуално състояние след регистрация на промяната на фирмата.

Държавни такси при регистрация на промяна в обстоятелствата:

Запазване на фирма
(при промяна на наименованието)
50 лева
Промяна на капитала на търговско дружество 60 лева
Промяна на други обстоятелства 30 лева
Удостоверение за
актуално състояние
5 лева за първа страница и
2 лева за всяка следваща страница

Срокът за регистрация на нова фирма, пререгистрация на фирма, на регистрация на промяна на обстоятелствата в съществуваща фирма са в рамките на един до три работни дни. Длъжностните лица по регистрация в търговския регистър се произнасят даже и в рамките на деня на подаване на документите за регистрация или пререгистрация, в зависимост от това кога е постъпило заявлението.Резулатът се отразява в електронната система на търговския регистър.

Ако имате въпроси или желаете да ползвате нашата услуга, моля свържете се с нас чрез формата за заявка или на посочените телефони и адрес.

2008 © Всички права запазени - Олекс ООД